Live Bigg Boss Kannada 8 Week 5 Nominations
  • Aravind
  • Nidhi
  • Prashanth
  • Shamanth
  • Shankar
  • Shubha