Bigg Boss Kannada 8 Week 4 Nominations | VOTE NOW Live

 • Chandrakala
  3% 74 / 1.9k
 • Divya S
  5% 102 / 1.9k
 • Divya U
  19% 378 / 1.9k
 • Manju
  21% 432 / 1.9k
 • Nidhi
  2% 57 / 1.9k
 • Prashanth
  3% 66 / 1.9k
 • Raghu
  3% 64 / 1.9k
 • Rajeev
  3% 69 / 1.9k
 • Shamanth
  20% 411 / 1.9k
 • Shankar
  3% 67 / 1.9k
 • Shubha
  2% 53 / 1.9k
 • Vaishnavi
  5% 104 / 1.9k
 • Vishwanath
  5% 114 / 1.9k